سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه اسلامی هنر 
معاون پژوهش 
1392/02/01 
1394/10/29 
اجرایی - پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
مدرس 
1392/11/26 
1393/11/30 
فلسفه هنر اسلامی 
همکاری 
همایش تخصصی فقه هنر 
دبیر 
1394/03/06 
1394/10/29 
فقه و هنر 
همکاری 
پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ 
عضو گروه دین و هنر 
1393/01/30 
1394/01/30 
مشورتی 
همکاری 
انجمن قلم (معاونت پژوهش حوزه علمیه) 
عضو هیئت مدیره 
1393/11/01 
1394/10/29 
مشورتی 
همکاری 
دانشکده فلسفه دانشگاه راتگرز امریکا 
دستیار پژوهش پروفسور ایگان 
1394/10/23 
1395/09/05 
فلسفه ذهن