ناکارآمدی نظریات محقّق سازی (Realization) در تبیین علیّت ذهنی (Mental Causation)، با تأکید بر نظریه شومیکر (S. Shoemaker) در باب محقّق سازی
65 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی/ ش 44
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، ایده «زیر مجموعه» (Subset Account) - که توسّط شومیکر (Shoemaker) - فیلسوف فیزیکالیست استرالیایی - ارائه گردید - از منظر توفیق در حلّ معضل «علیّت ذهنی» (Mental Causation) مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده نشان می‏دهد که حتّی آخرین ویرایش از ایده مذکور که در سال 2007 به چاپ رسیده، همچنان نتوانسته پاسخی رضایت بخش برای معضل علیّت ذهنی در چارچوب نظریات محقّق سازی (Realization) ارائه دهد. بلکه ایده شومیکر به این‏ همانی نوعی و تقلیل‏ گرایی (Reductionism) بازگشت کرده‏ است. حال آنکه این همانی و تقلیل گرایی، صورت مسئله علیّت ذهنی را از اساس پاک می کند. در این مقاله به‏ طور ویژه، «نظریه محقّق سازی بر پایه ریز ذرّات» (Micro Realization) - که شومیکر در سال 2007 برای تقویت نظریه زیرمجموعه در حلّ معضل علیّت ذهنی ارائه داد - تبیین گردیده و با طرح انتقادات کیم (Jaegwon Kim) و دیگران، استمرار معضل محرومیّت علّی (Causal Exclusion) در مورد ویژگی‏ های ذهنی، نشان داده شده است.