پارادایم حاکم بر فلسفه ذهن معاصر و تبعات آن در گزینش و پاسخ به مسائل
86 بازدید
محل نشر: روش شناسی علوم انسانی / ش77
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/11/19
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله ابتدا نظریه کوهن درباره انقلاب های علمی و نقش بنیادین پارادایم‏ ها در شکل گیری و توسعه علوم را مرور می کند. سپس با اخذ مفهوم پارادایم و نقش آن، به سراغ فلسفه ذهن در کانتکس فلسفه تحلیلی رفته و با بررسی مفصّل سه مسئله مهم، سعی در پی جویی نوع و نقش پارادایم حاکم بر آن دارد. نویسنده طی بررسی سه مسئله «کیفیات پدیداری» و «تیغ اکام» و «اصل بستار علل فیزیکی»، اقوال مختلف فیلسوفان تحلیلی در تبیین و توجیه پاسخ های موجود و دفاع از فیزیکالیسم را نقل کرده و نشان می دهد که چگونه غلبه پارادیم فیزیکالیسم، در برجسته شدن برخی مسائل و نوع پاسخ به آن ها در فلسفه ذهن دخالت داشته است. این مقاله در نهایت، مسائل فلسفه ذهن فیزیکالیستی را با نوع مسائل فلسفه ذهن دوگانه‏ انگار یا مجرّدپذیر، به مقایسه می گذارد و تأثیر پارادایم مقابل را در مسائل فلسفه ذهن مجرّدانگار نشان می دهد.