بررسی انتقادی نظریات بازنمودی (Representation) درباره آگاهی (Consciousness) در فلسفه ذهن تحلیلی؛ پذیرش شده در مجلّه علمی -پژوهشی روش شناسی علوم انسانی
64 بازدید
محل نشر: روش شناسی علوم انسانی / شماره 81
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/12/25
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به دنبال بررسی یک دسته از اساسی ترین نظریات فیلسوفان تحلیلی در تبیین «آگاهی پدیداری» است. نویسنده ابتدا به تبیین مفهوم «آگاهی پدیداری» پرداخته و چند دسته بندی از نظریاتی که در تحلیل و تبیین آگاهی پدیداری ارائه شده، نقل کرده است. مقاله در ادامه با توضیح چراییِ دشواری تبیین آگاهی پدیداری در سنّت فلسفه فیزیکالیستی، به سراغ نقل و نقد یک دسته از مهم ترین این نظریات رفته که به «نظریات بازنمودی» معروف اند. نویسنده، هر یک از سه نظریه شناخته‏ شده در نظریات بازنمودی («بازنمایی درجه اوّل» (FOR)، «تفکّر درجه دوّم» (HOT)، و «تجربه درجه دوّم» (HOE)) را مطرح کرده و به بررسی اشکالات وارد بر هرکدام پرداخته است. مقاله در نهایت به این نتیجه می رسد که دسته نظریات بازنمایی، ظاهراً توانایی و کارآیی لازم برای تبیین «آگاهی پدیداری» را ندارند و در برابر برخی اشکالات مشترک یا اختصاصی، متزلزل به نظر می رسند.