ارزیابی اشکالات کریپکی بر نظریه های توصیفی در باب اسامی خاص
45 بازدید
محل نشر: مجله معرفت فلسفی
نقش: نویسنده
سال نشر: 96
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله با ارائه مختصری از نظریه فرگه درباره اسامی خاص، اشکالاتی که کریپکی علیه این تئوری اقامه کرده را بررسی نموده است. نویسنده با تفکیک دو تعبیر مختلف از نظریه فرگه – که کریپکی نیز بدان اذعان دارد - تعبیر اوّل را در برابر اشکال کریپکی پیرامون ضرورت در جهان های ممکن، ناکام می داند. سپس با بیان دو تقریر (ذهنی و عینی) از تعبیر دوّم تئوری فرگه، اشکال کریپکی علیه تقریر عینی را نیز وارد می بیند. اما نگارنده در ادامه با طرح اشکالات کریپکی علیه تقریر ذهنی، به دفاع از این تقریر در برابر اشکالات مذکور برخاسته و جز در یک مورد (جملات وجودی)، سایر اشکالات را پاسخ می گوید. مقاله در پایان نتیجه می گیرد تقریر ذهنی از تعبیر دوّم تئوری فرگه، مواجه با کمترین اشکالات و بیشترین قدرت تبیین است و نسبت به دو گروه تئوری های «ارجاع مستقیم» و «تعبیر اوّل تئوری فرگه»، موجّه تر به نظر می رسد.