رمزگشایی از داستان های نمادین سهروردی بر پایه مبانی حکمت اشراق
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در ابتدا، مروری کوتاه بر مبانی هستی شناختی حکمت اشراق دارد و سپس به بیان جایگاه عالم مثُل و عالَم مثال منفصل در این دستگاه فلسفی می پردازد. نویسنده با ذکر نوآوری های شیخ اشراق در اثبات "عالَم مثُل" – که پیش از او در مکتب مشّاء، مورد ردّ و انکار قرار گرفته بود – و کشف و اثبات "عالَم مثال" – که پیش از او در تاریخ فلسفه اسلامی، مطرح نبود – مبانی نمادپردازی ادبی و هنری را بر پایه این دو عالَم، بیان کرده است. نویسنده در نهایت با بررسی تفصیلی داستان های تمثیلی حکیم سهروردی، تجلّی مبانی و باورهای حِکمی وی را در این داستان ها نشان می دهد که در قالب نمادها و رمزهای مثالی به تصویر کشیده شده اند. در این بخش از مقاله، چگونگی استفاده شیخ اشراق از ظرفیت های دستگاه فلسفی خویش، برای بیان نمادین مضامین حِکمی، تبیین شده است.
آدرس اینترنتی