مروری مقایسه ای بر مبانی تاریخی نگران و سنّت گرایان در تفسیر آثار هنری مسلمین (پذیرش شده در مجلّه علمی - ترویجی جلوه هنر)
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به بررسی دو رویکرد کاملاً متفاوت و متقابل، در تفسیر و تحلیل آثار هنر اسلامی می‏ پردازد. رویکرد اوّل را مورّخان هنر با تفسیری تاریخی نگرانه نمایندگی می کنند که آثار هنری در طول تاریخ و تمدّن اسلامی را زائیده و برآمده از میراث تمدّن های پیشین و پیرامونی می داند و اساساً هویت مستقلّی برای این آثار به عنوان مصادیق «هنر اسلامی» قائل نیست. رویکرد دوّم نیز عمدتاً توسّط سنّت گرایان با تفسیری عرفانی نمایندگی می شود که آثار مذکور را حاصل اندیشه و روح معناگرا و توحیدمحور هنرمند اسلامی می داند و قائل به گزینش و ترکیبی هدفمند از عناصر هنری تمدّن های دیگر برای نیل به هنر اسلامی است. نویسنده در این مقاله با مراجعه به تحلیل‏ های هر دو گروه، سعی در تنقیح و تبیین مبانی و شواهد موجود برای اثبات وجود چنین تقسیم‏ بندی دوگانه در میان مفسّران آثار هنر مسلمین دارد.