ارزیابی استدلال بِرج بر خطاناپذیری معرفت نفس
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ابتدا به استدلال پریور برای نفی خطاناپذیری معرفت به حالات نفس اشاره میکنیم که «خطاناپذیری» را برپایه «پیشینی بودن» و آن را نیز برپایه «غیرتجربی بودن» تبیین مینماید و در نتیجه معرفت به هر مصداق از حالات نفس را در گرو تجربه همان حالت و در نتیجه پسینی و خطاپذیر میداند. سپس به سراغ استدلال بِرج برای اثبات خطاناپذیری معرفت به حالات نفس میرویم که در چند مقاله از سوی او بیان شده است. استراتژی کلّی بِرج در تقابل با استراتژی دکارت برای اثبات این خطاناپذیری قرار می‏گیرد. او ابتدا استدلال دکارت را نقد و نفی میکند و سپس از منظری دیگر به اقامه استدلال خویش می‏پردازد. در نهایت نیز مقاله به ارزیابی استدلال بِرج پرداخته ‏و ضمن وارد دانستن اشکالات بِرج به دکارت (به سود خطاناپذیری معرفت نفس) و پریور (علیه خطاناپذیری معرفت نفس)، برخی شکافها و کمبودها در استدلال بِرج را نیز نشان داده است. کلیدواژه ها: بِرج، معرفت نفس، خطاناپذیری، درون نگری، تفکّر مرتبه بالاتر