وجه قوّت و چالش جدّی نظریه رئالیستی در باب کلّی ها در متافیزیک تحلیلی
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله پس از ارائه توضیحی مقدّماتی درباره مسئله قدیمی کلّی ها (کیفیّات/ ویژگیها) در فلسفه، تلاش دارد نظریه مهم رئالیستی در باب کلّی ها را بررسی نماید. بدین منظور ابتدا سراغ وجه مزیّت و قوّت نظریه رئالیستی رفته و به دو مورد از استدلال های رئالیسم کلّی ها، اشاره کرده است. به باور نگارنده، ادلّه رئالیستی – علیرغم آنکه اصل سادگی / تیغ اوکام، به سود نظریات رقیب است – آن‏چنان قوّت و استحکامی دارد که پذیرش وجود کلّی ها در جهان خارج را به عنوان مقبول ترین فرضیه درمی آورد. اما در عین حال، چالش جدّی پیش روی رئالیسم کلّی ها، خلاء تبیینی درباره نحوه تحقّق و ارتباط کلّی با جزئی است. مقاله تلاش دارد نشان دهد که هریک از دو شاخه رئالیسم – کلّی افلاطونی و کلّی ارسطویی – با مشکلات و ابهاماتی در تبیین این اتّصال و نحوه تحقّق روبه رو هستند و برخی نظریه های جدید رئالیستی هم نه تنها نتوانسته از پس این خلاء تبیینی برآید؛ بلکه برخی اشکالات و ابهامات جدید را نیز پدید آورده است. واژگان کلیدی: کلّی، جزئی، ویژگی، رئالیسم، نومینالیسم