نقد و بررسی نظریه نوظهورگرایی در باب ارتباط ذهن – بدن در فلسفه ذهن تحلیلی؛ ضمن نگاه مقایسه ای با جسمانیه الحدوث صدرایی
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی